Privacybeleid

Algemeen

WODgear respecteert uw persoonsgegevens en deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Via haar website/webwinkel alsmede onder verwijzing naar de algemene voorwaarden van WODgear waaronder bepalingen over levering, betaling e.d. worden uw persoonsgegevens verwerkt. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met deze privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Wodgear verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

WODgear is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

WODgear

Aelbert Cuyplaan 72
info@wodgear.nl
06 147 60 741

Inschrijfnummer KvK: 86764799
BTW-nummer: NL004314378B62

Doel verwerking persoonsgegevens
WODgear verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- Registreren van een account met daaraan gekoppeld klantnummer
- Registreren, uitvoeren en leveren van een order en/of dienstverlening
- Retourneren van geleverde goederen
- innen van facturen
- advisering
- verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
- marketing- en communicatie activiteiten
- verbeteren van de website en het aanbod en producten af te stemmen op uw voorkeuren
- uitvoering geven aan een met u gesloten overeenkomst middels opdrachtbevestiging
- Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

WODgear verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van haar website en/of dienstverlening:

- NAW- gegevens
- Factuuradres
- Leveringsadres
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Betalingsgegevens
- IP-adres

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt WODgear omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn verkregen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

WODgear verwerkt de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- uitvoering van een overeenkomst
- verkregen toestemming van betrokkene(n)
- wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
WODgear deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor haar dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van distributiepartners, verwerker van betalingsgegevens, IT-leverancier e.d.

Daarnaast kan WODgear persoonsgegevens verstrekken aan een met openbaar gezag beklede instantie zoals bijvoorbeeld justitie, belastingdienst, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van WODgear  uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

WODgear hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Het betalen van uw bestelling gaat altijd via een beveiligde betaalomgeving. Het koppelen van uw betaling aan uw bestelling gebeurt via een beveiligde omgeving. Bij een creditcardbetaling stuurt WODgear uw gegevens vanuit de beveiligde betaalomgeving direct naar de betalingsverwerkers.

In het geval WODgear gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal WODgear in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen

WODgear bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Persoonsgegevens die voortvloeien uit een fiscale bewaarplicht, zoals debiteuren- crediteurenadministratie worden door WODgear 7 jaar bewaard.

Privacy rechten

Ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens door WODgear heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft het recht om eerder gegeven toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens door WODgear in te trekken en heeft u het recht tot overdraagbaarheid van de gegevens.

Een verzoek tot bovenstaande kunt sturen via onderstaande contactgegevens.

U ontvangt binnen vier weken nader bericht van ons.

info@wodgear.nl ter attentie van De heer McCartan

Teneinde zeker te weten dat WODgear op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. 

WODgear wil u tevens wijzen dat u het recht heeft om een klacht over het verwerken van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social Media

Op de website van WODgear zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. WODgear houdt geen toezicht en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van media is dus voor uw eigen risico.

Aanpassing Privacy Statement

WODgear heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van WODgear gepubliceerd, www.wodgear.nl

Vragen en Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Dhr McCartan, info@wodgear of via 06-14760741

Dit privacy statement is op 1 oktober 2022 vastgesteld.